Szukaj

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SALONY SNU HEVER

Definicje pojęć

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Sprzedającym – należy przez to rozumieć Przemysław Szczerbowski prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HEVER Przemysław Szczerbowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP: 691-172-54-03, REGON: 220860212; z siedzibą: Gdynia 87-074 ul. Modrzewiowa 4c/11, adres e-mail: ; biuro@new-hever.pl
2. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep o nazwie salonysnu.pl, prowadzony przez Sprzedającego na stronie internetowej pod adresem www.salonysnu.pl
3. Towarze – należy przez to rozumieć towary znajdujące się w Sklepie internetowym;
4. Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
5. Konsumenta – osobę fizyczną nabywającą od Sprzedającego Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Regulamin określa zasady nabywania Towarów znajdujących się w ofercie prezentowanej w Sklepie internetowym Sprzedającego, zasady zgłaszania reklamacji, uprawnienia i obowiązki Kupującego.
2. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
3. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, aczkolwiek wskazana pod Towarem cena w momencie składania zamówienia przez Kupującego jest wiążąca dla Sprzedającego.
4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług Sklepu internetowego jest dostęp przez Kupującego do komputera, przeglądarki internetowej lub odpowiedniej aplikacji, dostępu do Internetu oraz posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Wszystkie ceny wskazane pod Towarami są cenami brutto i zawierają w sobie koszt dostawy na terenie Polski.

6. W swojej ofercie Sprzedający posiada materace o standardowych wymiarach: 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200. Klient ma możliwość zamówienia Towaru o niestandardowych wymiarach, w takim przypadku wymagane jest potwierdzenie niestandardowych rozmiarów pisemnie na adres sprzedawcy Salon Snu Hever 59-220 Legnica ul. Środkowa 20 lub e-mailem na adres: sklep@new-hever.pl
7. Zdjęcia Towarów mają charakter rzeczywisty, natomiast w zależności od ustawień monitora kolorystyka może się różnić.
8. Termin wykonania umowy jest nie krótszy niż 3 dni robocze i nie dłuższy niż 6 tygodni, z wyłączeniem sytuacji zamówienia towaru o niestandardowych rozmiarach. Każdorazowo termin ten jest wskazywany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, termin wykonania umowy nie obejmuje czasu niezbędnego do przesyłki. Termin przesyłki w zależności od firmy świadczącej usługi kurierskie wynosi minimum 3 dni robocze.
9. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
W sytuacji zawarcia umowy stanowi on jej integralną część.
10. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Towary posiadają gwarancję producenta lub importera , obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki gwarancji, w tym termin, w jakim ona obowiązuje, są określone w druku gwarancji dołączonym do Towaru.
11. Gwarancja na sprzedany Towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.

Zawarcie umowy

§ 3

1. Kupujący składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w sklepie internetowym poprzez skorzystanie z opcji dodaj do koszyka;
b) wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej;
c) wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: sklep@new-hever.pl.
2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach od 10:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu +48 662 861 421, 533 556 221 lun na adres sklep@new-hever.pl
3. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie firmie spedycyjnej swojego adresu i numeru telefonu zamieszczonego w formularzu zamówienia.
4. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem sieci Internet nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.
5. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli będzie zawierało wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej, preferowany sposób zapłaty oraz miejsce dostawy, a w przypadku przedsiębiorcy również nr NIP.
6. Kupujący zobowiązany jest do podania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych danych, jeżeli Kupujący nie skorygował ich do momentu nadania Towaru do przesyłki. Koszty ponownej przesyłki ponosi Kupujący.
7. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi nie później niż 3 dni robocze po złożeniu zamówienia poprzez wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informacji zawierającej:
a) nazwę zamówionego Towaru wraz z jego parametrami,
b) cenę Towaru, a w przypadku dostawy poza granicami Polski również cenę przesyłki,
c) termin realizacji umowy i sposób dostawy,
d) termin i sposób zapłaty,
e) dane Sprzedającego i numer rachunku bankowego.

Wykonanie umowy

§ 4

1. Wykonanie umowy przez Sprzedającego – dostarczenie zamówionego Towaru Kupującemu następuje w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin wykonania liczony jest od dnia wpływu kwoty na konto Sprzedającego.
2. W przypadku gdyby wykonanie umowy w terminie było niemożliwe choćby przejściowo, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Kupującego o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.

3. Koszt transportu zamówionego towaru o standardowym wymiarze zawartym w § 2 pkt.6 pokrywa sprzedający.

4. Koszt transportu zamówionego towaru o nie standardowym wymiarze innym niż zawartym w § 2 pkt 6 a w szczególności dotyczący towarów takich jak: Łóżka, Sofy, Stelaże indywidualnie uzgadniany będzie ze sprzedającym potwierdzony pisemnie na adres sprzedawcy Salon Snu Hever 59-220 Legnica ul. Środkowa 20 lub e-mailem na adres: sklep@new-hever.pl
5. Dostarczenie Towaru Kupującemu lub odbiór towary przez Kupującego może nastąpić poprzez:
a) odbiór osobisty Salon Snu HEVER znajdującego się w:
59-220 Legnica ul. Środkowa 20 (Obok Galerii PIASTÓW) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-19:00, sobota 10:00-15:00,
b) za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie: POCZTA POLSKA, DPD.

Formy płatności

§ 5

a) Formą zapłaty jest przelew bankowy pełnej kwoty na konto naszego sklepu.

b) Płatności kartami płatniczymi za pomocą PayU.

c) Raty z Santander Consumer Bank.
(procedura udzielenia kredytu konsumenckiego na zakup towarów i usług eRaty Santander Consumer Bank)

3. W przypadku zamówienia towaru o niestandardowych rozmiarach wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia.

Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu ustalonej kwoty na konto bankowe

4.Sprzedający wystawia dokumenty sprzedaży – dowody zakupu (paragon fiskalny). W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swoim żądaniu nie później niż 7-go dnia od daty wystawienia paragonu fiskalnego, odesłać oryginał paragonu Sprzedającemu oraz podać dane adresowe niezbędne do wystawienia faktury. Sprzedający jest płatnikiem VAT.
5. Kupujący zobowiązany jest odebrać Towar w terminie. O przekazaniu Towaru firmie kurierskiej Klient zostanie poinformowany na wskazany przez niego numer telefonu bądź adres poczty elektronicznej. W przypadku nieodebrania Towaru z winy Kupującego koszty ponownego dostarczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi Kupujący. Koszt ponownego dostarczenia Towaru znajduje się w opisie produktu.

Odstąpienie od umowy – Zwroty Produktów

§ 6

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@new-hever.pl, bądź też listownie na adres: Salon Snu HEVER 59-220 Legnica ul. Środkowa 20.

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem: sklep@new-hever.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1. Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za nie zawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Wraz z odstąpieniem od Umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte ze Sprzedawcą lub innymi podmiotami, z którymi się on porozumiewał. Sprzedawca informuje Kupującego o wygaśnięciu umów dodatkowych niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

13. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od kredytu konsumenckiego (w przypadku wyboru przez Konsumenta ratalnej formy płatności), Sprzedawca ma prawo żądać od Konsumenta zapłaty ceny za zakupiony Produkt, chyba że zgodzi się go przyjąć. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie powoduje automatycznego odstąpienia od Umowy ze Sprzedawcą.

14. Konsument, w sytuacji zawarcia Umowy ze Sprzedawcą oraz umowy o kredyt konsumencki na zakup Produktu, będącego przedmiotem Umowy pomiędzy nim a Sprzedawcą zobowiązany będzie do poniesienia kosztów udzielenia kredytu, które uregulowane są w umowie pomiędzy Konsumentem a Kredytodawcą.

15. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a) W przypadku odmowy przyjęcia pełnowartościowego (nie uszkodzonego produktu) zgodnego z zamówieniem, bez podania przyczyny, koszt przesłania, oraz zwrotu towaru ponosi Kupujący
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym (ofoliowanym) opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu  art. 38 ust.5 ustawy o prawach konsumenta;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
f) zawartej na drodze aukcji publicznej;
16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu nie będącemu jednocześnie Konsumentem, a więc w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą.

Miejsce i sposób składania reklamacji

§ 7

1. Konsument może reklamować Towar z uwagi na jego niezgodność z umową. O wadzie Towaru Konsument winien zawiadomić Sprzedającego pisemnie na adres: Salon Snu Hever 59-220 Legnica ul. Środkowa 20 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@new-hever.pl, przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia wady. Reklamacja powinna zwierać opis niezgodności Towaru z umową, może zawierać zdjęcia. Dołączenie do reklamacji dowodu zakupu bądź jego kopii może przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
2. Reklamacje Konsumenta będą rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. Kupujący, któremu nie przysługuje status Konsumenta może składać reklamację w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
4. Zasady zgłaszania reklamacji w oparciu o gwarancję, określa każdorazowo dokument gwarancyjny, o ile na dany Towar gwarancja została udzielona.

Postanowienie końcowe

§ 8

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się w przypadku Konsumentów przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku, gdy Kupujący nie posiada statusu Konsumenta, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Sprzedający jest administratorem danych osobowych.
4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.
5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania i mają zastosowanie do zamówień złożonych po tej dacie.

Polityka cookies

§ 9

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu materace.hever.pl
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. NINIEJSZY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.04.2016 r.

Back to Top
Produkt dodany do koszyka